Noteikumi


1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes cozoretail@gmail.com, turpmāk Internetveikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “COZO”, reģistrācijas Nr 40203175072 ., kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk līgums, piedāvā un pārdod preci pircējam.

1.2. Pircējs – rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies internetveikalā un veic pasūtījumu internetveikalā. Reģistrējoties internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties internetveikalā.

1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad pircējs veicis  pasūtījumu un atbilstoši šiem noteikumiem ir veicis samaksu par preci.

1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties internetveikalā, tiek piemēroti līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.

1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot pircēja izmantojamos internetveikala pakalpojumus vai atcelt pircēja reģistrāciju, ja pārdevējs uzskata, ka pircējs, izmantojot internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj līguma noteikumus, mēģina kaitēt pārdevējam, internetveikala darba stabilitātei , drošībai vai trešajām personām.

1.6. Veicot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces internetveikalā, ja nav iepazinies ar līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

  1. Preču pasūtīšana

3.1.Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru.

3.2.Veicot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.

  1. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

 4.1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām.

4.3. Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN.

4.4. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas

  1. Preču piegāde

5.1. Pārdevējs piegādā preces pircēja norādītā adresē ar pārdevēja norīkota kurjera vai pakomāta pakalpojuma  starpniecību.

5.2. Preces tiek piegādātas tikai pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā.

5.3. Pārdevējs rūpēsies, lai pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu.

5.4. Ja pārdevējs piegādāja pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā pircējs ir apmaksājis, tad pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci uz savu bankas kontu. Minētais pārskaitījums tiek veikts 5 darba dienu laikā pēc atgriešanas pieprasījuma saņemšanas.

5.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona.

5.6. Ja preču piegāde nav iespējama pircēja vainas vai no pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās. Ja pasūtījuma veikšanas laikā pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, pārdevējs patur tiesības ieturēt no pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi.

5.7. Pārdevējs piegādā pircējam preces internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu, un no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

5.8. Ja pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā – pavadzīmē, pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

5.9. Nekavējoties pēc preču saņemšanas pircējs pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtītajām precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā preču derīguma termiņus. Ja pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi, pircējam nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā –  pavadzīmē un ir tiesības nepieņemt konkrēto preci. Ja pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē.

Kā arī ne vēlāk kā preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu uz e-pasta adresi cozoretail@gmail.com. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

5.10. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā), ja preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.

5.11. Ja pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, pārdevējs neatbild ne par kādiem pircēja zaudējumiem, savukārt pircējs sedz pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no pircēja iemaksātās summas, ja pircējs nav pieņēmis preci vai no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta pārdevējam.

  1. Preču atgriešana

6.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

6.2. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot internetveikalā atvērto pircēja personīgo norēķinu kontu.

6.3. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

b)  tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

c)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

6.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu paziņojumu uz e-pasta adresi cozoretail@gmail.com, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur pircēja personīgo kontu Internetveikalā pieteikts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots.

6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci  pārdevējam.

6.6. Preču cenu, ko pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ pārdevējam šajā līgumā noteiktā kārtībā, pārdevējs atgriež pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

6.7. Ja pircējs atgriež preces pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa pircējam netiek atmaksāta.

6.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas līguma noteikumiem neatbilstošas preces, sedz pircējs.

6.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt pircēja par preci samaksāto naudu.

  1. Preču kvalitātes garantija

7.1. Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā katras preces idividuālā kartiņā.

7.2.  Atsevišķiem preču veidiem tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja pircēju neapmierina pasūtītā preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.

  1. Citi noteikumi

8.1. Ja preces pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas pircēja vainas vai no pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

8.2. Ja piekļūšana internetveikalam, reģistrācija internetveikalā vai pasūtījuma veikšana internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

8.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.

Privātuma Politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas piemērošana

SIA “COZO” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “COZO” interneta mājaslapā, interneta veikalā, veikalā u.tml.

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Pārzinis: SIA “COZO”, reģistrācijas Nr. 40203175072

Tiesiskais pamats: SIA “COZO” leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.

Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “COZO” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “COZO” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “COZO” leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Personas dati var tikt nodoti SIA “COZO” sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA “COZO” tiesiskās un leģitīmās intereses.

Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi

Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt SIA “COZO” komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: cozoretail@gmail.com

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

Piekļuve saviem personas datiem

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot  pa e-pastu: cozoretail@gmail.com Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “COZO” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “COZO” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.

Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt pa e-pastu: cozoretail@gmail.com Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

Nobeiguma informācija

SIA “COZO” ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus).

Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.

Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie SIA “COZO” vai Datu valsts inspekcijā.

0
 .